فروشگاه کتاب مهر، مرکز پخش متون، نسخ خطی و طب سنتی